اتمام منابع مالی لیبی تا سال ۲۰۱۷ به دلیل کم رونق شدن صادرات نفت