طرح ۵۰ میلیون تومانی دولت، انتخاباتی است

جهان بیگلری گفت: با روش فعلی که دولت برای اجرای این طرح در پیش گرفته است، عمده خانوار متوسط رو به پایین توان بازپرداخت را ندارند، بنابراین در این شرایط رکود، اجرای این طرح، کار بسیار اشتباهی است.