جشن بزرگ ولایت با حضور خانواده اوقاف و امور خیریه استان اصفهان