پهلوگیری ناو ایتالیایی «یورو» در اسکله منطقه یکم امامت نیروی دریایی ارتش

ناو اعزامی از کشور ایتالیا با نام « یورو » صبح امروز در اسکله منطقه یکم امامت نیروی دریایی راهبری ارتش پهلو گرفت.