مقایسه قد و قواره مردمان جهان

در مقایسه قدو قواره مرم جهان توسط سازمان علمی ـ پزشکی « ای لایف » ( e life )، دست هیچکس به هلندی ها نمی رسد.۱۲:۵۸ – ۱۳۹۵ شنبه ۳ مهر