شمال کشور را باران و غرب کشور را گردوخاک فرامی‌گیرد