تهرانی‌ها در اول مهر هوای سالم تنفس کردند

در اولین روز بازگشایی مدارس، هوای تهران امروز در وضعیت سالم قرار دارد.