حمله وزیر ورزش به مدیران استقلال؛ به چه حقی تیم را با ۲۸ میلیارد بستند؟