تقویت توان و قدرت نظامی کشور ضروری است

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش گفت: توجه به تقویت قدرت دفاعی کشور جهت مقابله با توطئه های دشمن یک ضرورت است.