وین میزبان کنفرانس بحران مهاجران

پایتخت اتریش امروز میزبان سران ۹ کشور اروپایی است تا در قالب نشستی درباره بحران مهاجران رایزنی کنند.