نیروهای سوریه کنترل اردوگاه آوارگان فلسطینی را در حومۀ حلب در اختیار گرفتند