در روزهای یکشنبه و چهارشنبه شاهد پیک ترافیک در پایتخت هستیم