واردات یا مانور خودکفایی گندم/دیرکرد پرداخت بدهی و بی انگیزگی گندم کاران

به گزارش خبرگزاری ایمنا اصغر سلیمی درباره وضعیت خودکفایی گندم درکشور، بیان داشت: درست است که خودکفایی درگندم از منظر اقتصادی بسیار امری مناسب تلقی می شود؛ اما باید نگاهی ویژه به وضعیت گندمکاران انداخته شود؛ زیرا عدم پرداخت به موقع بهای گندمکاران این قشر زحمتکش را با مشکلات عدیده ای روبرو کرده است. نماینده مردم […]