تقویت قدرت دفاعی کشور جهت مقابله با دشمن یک ضرورت است