سیم کارت های افغانی از ماه آینده وارد بازار می شوند