نگاهی به دلیل احتمالی تولید صدای اضافی توسط آیفون های جدید اپل