رویترز: آغاز مذاکرات توییتر با شرکت های فناوری برای فروش