توجه به ارتقای ظرفیت سرپرستان در دانشگاه فرهنگیان

معاون دانشجویی دانشگاه فرهنگیان از توجه به ارتقای ظرفیت سرپرستان این دانشگاه در دوره بالندگی نیروی انسانی خبر داد.