میلیتو: اینتر متکی به ایکاردی نیست

دیگو میلیتو، مهاجم سابق اینتر مدعی شد که این تیم بیش از حد به ایکاردی وابسته نیست.