بازی را به تجربه حریف باختیم/ خانزاده: برای پیروزی به تبریز رفته بودیم