ارتش سوریه کنترل اردوگاه آوارگان فلسطینی را در اختیار گرفت