مغز افراد دو زبانه توجه و تمرکز بهتری در حل مسائل دارد

تحقیقات نشان داده افرادی که روزانه با دو زبان سر و کار دارند، توجه و تمرکز بیشتری در موضوعات مختلف دارند.