مغز افراد دو زبانه توجه و تمرکز بهتری در حل مسائل دارد