کلینتون به دلیل حواس پرتی اسناد محرمانه‌ای را در هتلی در مسکو جا گذاشته بود