امکان وقوع انقلاب رنگی در ازبکستان و قزاقستان وجود دارد

کارشناس روس با اشاره به احتمال وقوع انقلاب رنگی در کشورهای آسیای مرکزی، ازبکستان و قزاقستان را بهترین گزینه در این زمینه عنوان کرد.