امکان وقوع انقلاب رنگی در ازبکستان و قزاقستان وجود دارد