سعید آذین مترجم مطرح زبان اسپانیایی درگذشت

به گزارش ایمنا، یادم می آید زمانی که می خواستم برای اولین بار اشعار و زندگی نامه فدریکو گارسیا لورکا، شاعر و نویسنده اسپانیایی را بخوانم، گفتند سعی کن ترجمه هایی از سعید آذین را بخوانی و بعد کتاب «فصلی در قرناطه» را پیدا کردم که سعید آذین ترجمه کرده بود و آنوقت بود که […]