تعدیل نیروی انسانی طی سال های گذشته/ افزایش ۷۰۰ درصدی تجمعات کارگری