سرنوشت ریاست حزب کارگر انگلیس امروز مشخص می‌شود

حزب کارگر انگلیس امروز انتایج نتخابات برای تعیین ریاست جدید را اعلام می‌کند.