آخرین خبرها از چیدمان نیروهای مختلف در عراق برای آغاز عملیات موصل