قهرمانی سریک در حضور قائمی و میرزاجانپور (عکس)

سریک اسب سردار آزمون در هفته هفتم کورس اسبدوانی تهران در حضور ستاره های والیبال قهرمان اسب های تروبرد شد.