نباید این امتیازات را از دست بدهیم/ جعفری: تا آخرین دقیقه بازی ناامید نشدیم