قدردانی دبیرکل اتحادیه جهانی آشوریان از رئیس رسانه ملی