با تاثیرگذارترین رهبران اروپایی در عرصه اقتصاد آشنا شوید

هفت تن از اعضای حاضر در فهرست اخیر بلومبرگ، رهبران اروپایی هستند که بیشترین نفوذ در کنترل اوضاع اقتصادی جهان را دارند.