آخرین اخبار از چینش نیروهای مختلف در عراق برای آغاز عملیات موصل