«نخود نخود هر که رود به جای خود» ویژه مهرماه منتشر شد