ابراهیم جعفری شورای همکاری خلیج‌فارس را به مداخله در امور عراق متهم کرد

وزیر خارجه عراق درباره بیانیه اخیر شورای همکاری خلیج‌فارس ابراز تعجب کرد و آن را دخالت در امور عراق دانست.