ابراهیم جعفری شورای همکاری خلیج‌فارس را به مداخله در امور عراق متهم کرد