آلمان از رویکرد انگلیس با استناد بر پیمان لیسبون انتقاد کرد