کارشناس صهیونیست: فاجعۀ منا، واکنش عربستان به شکست‌هایش بود