ستاره اسکندری و حسین پاکدل به پروژه جدید میرباقری پیوستند