کنترل داروهای قاچاق به کشور دشوار است/ ۲۰ درصد از داروهای موجود در کشور قاچاق هستند

رئیس انجمن واردکنندگان دارو، معتقد است در مبارزه با داروهای قاچاق و تقلبی، مجازات ها بازدارنده نیستند.