تعطیلی مدارس در بین سال منجر به افت تحصیلی می‌شود/ برخی از کارخانه‌های خودروسازی از رانت تولید برخوردارند