همایش پیاده روی انجمن دوقلوها و چند قلوهای اصفهان برگزار شد