«کوربین» بار دیگر در انتخابات رهبری حزب کارگر انگلیس پیروز شد

با مشخص شدن نتیجه انتخابات درون حزبی حزب کارگر در انگلیس، «جرمی کوربین» بار دیگر توانست رهبر این حزب شود.