کوربین مجدداً رهبر حزب کارگر انگلیس شد

منابع رسمی انگلیس از پیروزی قاطع جرمی کوربین و انتخاب دوباره او به عنوان رئیس حزب کارگر این کشور خبر دادند.