لزوم نداشتن کسب اجازه دارو از ستادی خاص در کشور

رییس سازمان غذا و دارو گفت:برای توزیع داروی اکسی کدون نیازی به اجازه از ستاد مبارزه با مواد مخدر نیست