با موضوع «املاک نجومی» برای رای من نقشه کشیده بودند/ در المپیک«نتیجه» و «اخلاق» را باهم باختیم