انتشار کارنامه نهایی داوطلبان آزمون سراسری؛ چهارشنبه