دلنوشتۀ یک روحانی برای شجریان: برخیز و بخوان استاد